ELITREGLER

SAMMANFATTNING

Antal spelare
Samboll® är ett dubbelspel, dvs två spelare i varje lag.


Planens storlek
Längd:15 m;
Bredd: 8,5m;
Näthöjd: 110 cm;
Serveruta: 5,5m x 8,5m;
Servekorridor: 2m x 8,5m.

Studsar
Likadant som i tennis.

Passningar och toucher
Likadant som i volleyboll.

Beröringsytor
Likadant som i fotboll.

Underlag
Likadant som i tennis, d v s gräs, grus eller golv.

Bolltyp
5:ans (eller 4:ans) fotboll.
Spelets genomförande

Igångsättning av spelet
Serve: Spelare I (= servare) i det servande laget skall ha minst en fot i underlaget mellan baslinje och servelinje i serveögonblicket (se Figur 1 och 2). Spelare 2 i det servande laget har valfri placering på eller utanför banan.

Spelare 1 (= mottagare) i det mottagande laget har valfri placering på eller utanför banan. Spelare 2 måste ha minst en fot bakom baslinjen i serveögonblicket (se figur 1 och 2).

Servaren fattar bollen med ena handen eller bägge händerna och släpper/kastar bollen i luften. När bollen är i luften måste den slås till en gång på fotbollsvis.

Bollen måste studsa en gång i motståndarlagets serveruta innan den får returneras. Servaren får placera bollen var som helst i serverutan (se figur 2). Nätserve som går in i serverutan, går om och ger inga poäng.

En serveomgång består av fyra bollar. Samma spelare servar respektive mottager under en omgång. Mottagare skall med upphöjd hand, före första boll i respektive omgång, visa servaren sin avsikt att agera som mottagare.

Lotten avgör vilket lag som börjar serva och vilken spelare i respektive lag som servar först.

Övertramp beivras vid första tillfället i en serveomgång med varning till berört lag, därefter ges motståndarlaget poängvinst vid varje sådant tillfälle under en serveomgång. Sker övertramp från bägge lagen samtidigt spelas bollen om.


Serveschema

Lag I med spelare A och B = 1A resp 1B
Lag 2 med spelare A och B = 2A resp 2B

S-g = serveomgång, S = servare, M = mottagare

Alternativ 1

S-gSM
11A2A
22A1B
31B2B
42B1A
51A2B
62B1B
71B2A
82A1A

Kommentar: Fördelen med alternativ 1 är dess heltäckande/rättvisande karaktär. Efter 8 omgångar har alla fyra spelarna agerat servare respektive mottagare gentemot varandra. Detta förhållande uppstår i jämna set. Nackdelen kan vara att schemat kanske (initialt?) uppfattas som (lite) krångligt av de inblandade aktörerna (domare och spelare).

Alternativ 2

S-gSM
11A2A
22A1B
31B2B
42B1A
51A2A
62A1B
71B2B
82B1A

Kommentar: I alternativ 2 upprepas schemat efter 4:e omgången, vilket gör det hela lättförståligt och praktiskt. Samtidigt blir det mer utrymme för taktiska överväganden hos lagen. Frågor liknande vem servar/mottager mot vem blir nu mer intressanta.Servsituationen

Spelare 1 (= servare) i det servande laget skall ha minst en fot i underlaget mellan baslinje och servelinje i serveögonblicket. Spelare 2 i det servande laget har valfri placering på eller utanför banan.Spelare 1 (= mottagare) i det mottagande laget har valfri placering på eller utanför banan. Spelare 2 måste ha minst en fot bakom baslinjen i serveögonblicket.


Pågående spel
Bollen får, men behöver inte, studsa en gång på underlaget före första tillslaget. (Gäller ej vid servetillfället.)

Vid varje mottagande får respektive lag göra högst tre tillslag. Ingen spelare får dock göra mer än ett tillslag åt gången.

Samma regler gäller som i fotboll när det gäller vilka kroppsdelar som får beröra bollen under pågående spel.

Nätet får ej beröras av någon spelare. Poäng ges till motståndarlaget i förekommande fall. Bollen måste passera över nätet för att vara poänggivande. Om så ej sker ges poäng till motståndarlaget i förekommande fall.

Poängberäkning
En match spelas i bäst av 3 eller 5 set. Ett set spelas till 17 poäng. Minst två bollars marginal krävs för setvinst. Varje serveomgång består av 4 stycken servar. Efter ställningen 16 - 16 i ett set servar lagen varannan gång. Varje spelad boll är poänggivande.


Sidbyte

A. Inomhus
Vid spel inomhus sker sidbyte efter ett färdigspelat set. En setpaus är 2 minuter lång.

B. Utomhus
4 olika sidbytesvarianter, med allt större rättvisa (och krångel) kan förekomma vid utomhusspel.

 1. Vid utomhusspel sker alltid ett sidbyte efter 8 spelade bollar i matchens sista set, om något av lagen så önskar.
 2. Ytterligare rättvisa fås om sidbyte sedan införs efter varje serveomgång från och med omgång 5.
 3. När omgång 7 spelas sker sidbytet efter 2 bollar.
 4. I omgång 8 sker sidbyte efter varje boll (och resten av matchen).

Exempel:
Planen har nord-sydlig sträckning. Det blåser en kraftig nordlig vind. Lag 1 spelar de två första serveomgångarna (= 8 bollar) på den nordliga halvan, därefter sker sidbyte och lag 2 spelar omgång 3 och 4 med vinden i ryggen (= på den norra planhalvan). Omgång 5 har lag 1 åter vinden i ryggen . Inför omgång 6 sker nu ett nytt sidbyte och lag 2 har nu åter vinden i ryggen. Har respektive "medvindslag" vunnit samtliga bollar är nu ställningen i setet efter 6:e omgången 12-12. I 7:e omgången sker bytet efter 2 bollar. I 8:e omgången spelas en boll i taget, därefter sker sidbytet. Denna princip, en boll i taget, följs sedan setet (och matchen) ut.

Tävlingsledning avgör vilken "sidbytesnivå" (1-4) som ska tillämpas under tävlingen.

OBS! Ett sidbyte under pågående set ska inte innehålla några raster. Det enda tidsavbrott som är godkänt beror på transporttiden mellan planhalvorna ifråga.


Sanktioner

1. Matchdomare
Matchdomare beslutar om vilka ev. sanktioner som ska utdömas under pågående spel. Överdomare/tävlingsledning, om sådan finns tillgänglig, kan konsulteras om matchdomaren så önskar.

2. Tävlingsledning/överdomare
Alla ev. sanktioner, som har räckvidd utöver den aktuella matchen ifråga, beslutas av tävlingsledningen eller av denna utsedd överdomare. Vem/vilka som utgör tävlingsledning eller överdomare ska anslås av arrangören vid tävlingssekretariatet.

3. Följande sanktioner kan beslutas av matchdomare:

 1. poängförlust, en eller flera
 2. setförlust, bestäms till 17-12 (samma som vid så kallad w o)
 3. matchförlust
 4. varning (för utvisning) av spelare eller laget
 5. utvisning av spelare (får ersättas av avbytare)eller laget
  Alla ev. utdömda sanktioner ska meddelas tävlingsledningen, av matchdomaren, efter det att matchen ifråga färdigspelats.

4. Exempel på beteende som medför sanktioner:

 1. Osportsligt uppträdande gentemot publik, domare och/eller motspelare, t ex på grund av obsena gester och/eller ord. Möjlig(a) sanktion(er): varning - utvisning
 2. Upprepad överträdelse av spelregler, t ex övertramp eller protester mot domslut. Möjlig(a) sanktion(er): poängavdrag

5. Överklagande
Matchdomares beslut kan efter genomförd match överklagas till tävlingsledningen/överdomaren, detta "överbeslut" kan dock sedan inte överklagas. Ett överbeslut kan innebära att matchen spelas om helt eller delvis.

Tävlingsledning kan besluta att en spelare eller ett lag stängs av från fortsatt deltagande i tävlingen. I förekommande fall återfås ej erlagda deltagaravgifter.